วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผอ.ธำรงค์  สว่างเดือน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

           

 

             

 

 

                       

 • IMG_20180108_065517.jpg
 • IMG_20180108_065529.jpg
 • IMG_20180111_071508.jpg
 • IMG_20180228_072636.jpg
 • IMG_20180228_072648.jpg
 • IMG_20180228_072708.jpg
 • non3.jpg
 • non4.jpg
 • non5.jpg
 • non6.jpg
 • non7.jpg
 • non8.jpg
 • non9.jpg
 • non10.jpg
 • non11.jpg

Download File

Filename Size
ABU-robot 162.38 KB
Zoom_for_ipad_iphone_1 4.94 MB
sar_activity60 395.99 KB
sar_plan60 529.46 KB
sar_resource60 480.52 KB
zoom-for-Adroid 1.38 MB
zoom-for-Pc 2 MB

Login Form

User online

We have 444 guests and no members online

Latest User

 • pruk
 • sujitra
 • khun
 • admin
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

Visitors Counter

3229874
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
1434
1543
3202311
16752
59838
3229874

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-10 06:32

Article Index

ข้อมูลสถานศึกษา

     วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2553
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอบนเนื้อที่ประมาณ 57ไร่เศษ ของวัดราษฏร์นิยม โดยพระครู
ประชาธรรมนาถ(หลวงพ่อแฉ่ง) อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้มอบให้ ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 6 ตำบลราษฏร์นิยม อำเภอ
ไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

 

ที่ตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

เลขที่ 116 หมู่ 6  ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ :  0-29855111  โทรสาร : 0-29855111 ต่อ 111

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา             :           ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี

 

อัตลักษณ์           :           มนุษยสัมพันธ์ดี   มีน้ำใจ   ใฝ่สิ่งประดิษฐ์

 

เอกลักษณ์          :           สถานที่ชวนมอง สนองชุมชน มากล้นวิชาการ

 

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มุ่งจัดการศึกษาในการผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างงาน    
สร้างอาชีพ และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอในการ    
ดำรงชีพร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ
 2. ทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานภายใน ภายนอก เป็นแนวทางในการบริหาร
  จัดการให้มีประสิทธิภาพ
 3. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนในการจัดการศึกษา
 4. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ให้มีความรู้
  ทักษะ ควบคู่คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ปี พ.ศ.2542      ผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2543      ผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2544      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อุดมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ.2547      ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก

ปี พ.ศ.2548      นักศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นายอดิศักดิ์  ต้อยปาน)

ปี พ.ศ.2548      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ.2548      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันงานประกอบเครื่องเสียง ระดับภาค                 

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษบ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ปี พ.ศ.2550      ได้รับรางวัล The best practice’50โครงการเลิกเหล้า บุหรี่ ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

ปี พ.ศ.2550      ได้รับรางวัล ศูนย์เครือข่ายฯ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษา

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ.2550      ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัล ศูนย์เครือข่ายฯ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษา 

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ.2551      นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน (นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิมมา)

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา
                      ของกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

ปี พ.ศ.2551      ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับดีเยี่ยม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร The Best Practice

                      โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ประจำปี 2552

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 3

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
                      (นางสาวพนิดา แจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
                      ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ครั้งที่ 19 ระดับชาติ

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัล มีผลการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่น

ปี พ.ศ.2552      ได้รับโล่ หน่วยงานให้ความสนับสนุนโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน

ปี พ.ศ.2552      ได้รับโล่ หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์แก่เรือนจำบางขวาง

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ดีเด่น) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
                       การสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553

                      (นางสาวพนิดา  แจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 

                      “ฐานตั้งน้ำดื่มประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
                       “เตาปิ้ง อบ ย่าง 3 in1”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 6

                      “เครื่องหั่นมั่นฝรั่งเกลียวแบบมือหมุน”


ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4
                       “ฐานตั้งน้ำดื่มประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
                       ประเภทที่ 6 “เครื่องหั่นมันฝรั่งเกลียวแบบมือหมุน”

ปี พ.ศ.2553      นักศึกษาระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
                      ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ครั้งที่ 20 ระดับภาค  (ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)

ปี พ.ศ.2553      รางวัลสถานศึกษาพอเพียง แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
                      และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี พ.ศ.2554      ได้รับเกียรติบัตร ผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน “โครงการบ้านน้ำใจ”

ปี พ.ศ.2554      โรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

ปี พ.ศ.2555      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4                                 
                      “ฐานตั้งกระติกน้ำร้อนประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2555      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1                   
                       “กรงสุนัขป้องกันยุงอัตโนมัติ”

ปี พ.ศ.2555      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค และรางวัล Honor Aword                       
                       สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 “ชุดอุปกรณ์หล่อขั้วแขตเตอร์รี่”

ปี พ.ศ.2556      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4                                 
                      “ฐานตั้งกระติกน้ำร้อนประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2556      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่                                 
                      “กรงสุนัขป้องกันยุงอัตโนมัติ”

ปี พ.ศ.2556      ได้รับรางวัลรองชมเชยระดับอาชีวศึกษา คือ เตาแก๊สชีวมวลแบบลมล่าง
                      จากโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2556

ปี พ.ศ.2557      ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ระดับภาค การแข่งขันกีฑา วิ่ง 5,000 เมตร

ปี พ.ศ.2557      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ระดับภาค การแข่งขันกีฑากระโดดไกลชาย

ปี พ.ศ.2557      ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น โครงการส่งเสริมการวิจัย
                      สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2557      ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน“รายการสมรภูมิไอเดีย”เครื่องหั่นกล้วยแบบเกลียว

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเชื่อม
                       GTAW & SMAW ปีการศึกษา 2557

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลดีเด่น สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
                      “โครงงานเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบแก๊สไหลลง รุ่น N2”

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลเดินทางไกลดีเด่น ชาย อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
                      วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลกิจกรรมบริการ R-Service ดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
                      วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา พุ่งแหลน ชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์     
                       ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 “ปางสีดาเกมส์”

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัล ระดับชาติ ครูฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาโลหะการ ระดับ ปวช.           
                      “ทักษะการเชื่อม 2G 3G 4G Root TIG , Cover SWAW

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 “รถเข็นตัดหญ้า”

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

                       ประเภทที่ 4 “รถเข็นตัดหญ้า”

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
                       สาขา เทคโนโลยีงานเชื่อม

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11
                       ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

วัดราษฎร์นิยม

หน่วยงานอื่น


 

 

 

 

 • 2-fin1.png
 • 1504414915846.jpg
 • 1504416077282.jpg
 • 1504416382034.jpg
 • 1505209440260.jpg
 • 1505209470954.jpg
 • 1505209493255.jpg
 • 1505209529490.jpg
 • 1505209663887.jpg
 • 1505209711648.jpg
 • 1505209738695.jpg
 • 1505209860195.jpg
 • 1505210118750.jpg
 • 1505210163308.jpg
 • 1505210660241.jpg
 • 1505210755165.jpg
 • 1505210766653.jpg
 • 1505210794700.jpg
 • 1505210804499.jpg
 • 1505210856667.jpg
 • 1505210915045.jpg
 • 1505210954827.jpg
 • 1505210958245.jpg
 • 1505212087499.jpg
 • 1505212097698.jpg
 • 1505212200864.jpg
 • 1505727841829.jpg
 • 1505727858021.jpg
 • 1505727874000.jpg
 • 1505727885100.jpg
 • 1505727905651.jpg
 • 1505728063096.jpg
 • 1505728113950.jpg
 • 1505728116998.jpg
 • 1505728248707.jpg
 • 1505728388290.jpg
 • 1505728413768.jpg
 • 1505728494731.jpg
 • 1505728508536.jpg
 • 1505728543901.jpg
 • 1505728551904.jpg
 • 1505728605409.jpg
 • 1505728615154.jpg
 • 1505728630041.jpg
 • 1505728665085.jpg
 • 1505728896315.jpg
 • 1505728970360.jpg
 • 1505728994377.jpg
 • 1505729089486.jpg
 • 1505729095960.jpg
 • 1505729190267.jpg
 • 1505729220262.jpg
 • 1505729222784.jpg
 • 1505729231366.jpg
 • 1505729298287.jpg
 • 1506324487783.jpg
 • 1506324627901.jpg
 • 1506324725572.jpg
 • 1506324741009.jpg
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-9855111 ต่อ 111 © 2016 วท.นนทบุรี All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME